TH | EN

สินค้า

หลังคาย่ำโค้ง

Crimp Curved Roof
สิ่งสำคัญในการออกแบบหลังคาโค้งชายคา

  • มุมลาดเอียงของโครงสร้างหลังคา
  • ขนาดแป
  • ระยะแปริมห่างมุมล่างของโครงสร้างหลังคาเท่าไหร่
  • ระยะแปด้านข้างห่างมุมล่างของโครงสร้างหลังคาเท่าไหร่
  • การกำหนดค่ารัศมีโค้งที่ดี เมื่อทำรัศมีโค้งแล้วต้องมีระยะ ห่างแปริมมุมล่างกับแปด้านข้างมุมล่างของโครงสร้าง หลังคาไม่ต่ำกว่า 100 มิลลิเมตร
  • การวัดความยาวแผ่นโค้งให้วัดความยาวบนสันลอน ของหลังคาทุกรุ่น
  • การออกแบบโครงสร้างของหลังคาโค้ง ขึ้นอยู่กับค่าดัด รัศมีโค้งต่ำสุดของหลังคาในแต่ละรุ่น (Minimum Radial)

หลังคาดัดโค้ง ( Crimp Curved )

Type Minimum Radial
TD 750 B. 300 mm.
PG 760 SB. 250 mm.
W 750 B. 300 mm.
KL 700 BL. 500 mm.
V 750 BL. 500 mm.
V 650 BL. 1000 mm.

หลังคาโค้งธรรมชาติ ( Sprung Curved )

Type Minimum Radial
TD 750 B. 40 m.
PG 760 SB. 40 m.
W 750 B. 50 m.
KL 700 BL. 50 m.
V 750 BL. 150 m.
V 650 BL. 400 m.